Интервю с антифашистки фенове на Лацио

Calcio: flash mob al Colosseo, tifosi Lazio contro razzismo

Демонстрация на членовете на LAF пред Колизеума в Рим (март 2016 г.)

Когато повечето хора чуят за Лацио, веднага си мислят за неонацистите и фашистите. Но съществува вашата група – Laziale e Antifascista (LAF). Кажете ни няколко думи за нея и нейната активност?

Групата е създадена, за да унищожи стереотипа, че всички привърженици на Лацио са фашисти. Този стереотип е мощен пропаганден инструмент за римските неофашистки групи, за да втълпят на по-младите момчета расистки и фашистки идеи. Те използват трибуната на Лацио, за да популяризират своите ценности, да правят политически прозелитизъм и бизнес. Ценностите на Лацио, които се демонстрират с факти в историята, са противоположни. За няколкостотин фашисти, особено благодарение на масовите медии, беше изграден този стереотип, който дискредитира Лацио и продължава да подхранва редиците на фашистите не само на стадиона, но и в обществото.

Всички дейности, които правим, са предназначени да унищожат този стереотип, за да стане ясно, че „лациале“ не означава фашист в Рим, в Италия и навсякъде по света. Броят на членовете на LAF в различни капацитети и независимо постоянно се увеличава. В Италия има сто, най-вече в Рим, но също разпръснати и в цялата страна, както и други сто по света.

лацио1

Плакат на LAF в подкрепа на чуждестранните играчи на Лацио. В ляво и по средата: Огени Онази (Нигерия) / В дясно: Мирослав Клозе (Германия)

Клубът е силно опозорен от крайнодесния имидж. Но винаги ли е било така?

Така е от 1987 г. с появата на Irriducibili, които превземат трибуната с помощта на престъпните организации. Преди тях привържениците на Лацио са били аполитични; имало е десни групи, леви групи, смесени.

Лацио е създаден с егалитарни, солидарни и социални ценности; ако проучите историята на Лацио, ще разберете, че тя е противоположна на ценностите на фашисткия живот. Лацио е създаден през 1900 г. от девет римски момчета, които решават да създадат общество на равни. Това е десетилетия преди раждането на фашизма. Сега дезинформацията кара хората по света да вярват, че Лацио е бил фашистки отбор, когато в действителност Лацио е единственият римски отбор, който се противопоставя на опитите на фашисткия режим през 1927 г. да обедини всички местни отбори в Рома. По време на Втората световна война евреите и партизаните са приети и скрити в структурите на клуба. Избраните цветове са тези на Гърция, които символизират и почитат олимпийския дух: спортна практика като средство за обединяване на народите. Те избират орела като герб, защото е римски символ.

Най-голямата фенска група в историята на Лацио е Eagles Supporters. Те са били „смесена“, аполитична група. Разпускат се, когато римските фашистки партии и престъпни организации решават да подкрепят Irriducibili да превземат трибуната.

През 70-те години в Рим са налице така наречените „години на оловото“ – период на социални и политически сътресения в Италия, продължил от края на 60-те години до началото на 80-те години, белязан от вълна на ляво и дясно политическо насилие. На „Стадио Олимпико“ е имало фашистки групи като Viking, но също така и комунистически като Tupamaros и Commandos Aquile S.Basilio Talenti (C.A.S.T.). C.A.S.T. от римските квартали Сан Базилио и Таленти е всъщност първата група на Северната трибуна. Други като анархистката Gruppo Rock съществуват до началото на 90-те. Но никой не е имал хегемония, освен Eagles, която събира много групи заедно.

лацио2

Eagles Supporters

Как е приета вашата група на и извън стадиона?

Отзивите на хората бяха много положителни, изпълнени с ентусиазъм. Имаме подкрепата на много фенове от Италия до Южна Америка, които разбират стойността на работата, която вършим. Всеки, който вярва в свят свободен от предразсъдъци и дискриминация, трябва да ни подкрепи отвъд футболната вяра.

Има ли други антифашистки и/или нерасистки групи, свързани с Лацио днес?

На стадиона няма единна група, но много групи са разпръснати в различни сектори, които досега не са опъвали собствени знамена. Но в Рим има хиляди антифашистки „лациали“ и нашата цел е да им помогнем да се обединят и организират.

лацио3

Gruppo Rock е една от антиавторитарните подгрупи на Eagles Supporters

Имате ли контакти с антифашистки привърженици на други отбори от Италия и чужбина?

Ние не сме ултрас група, така че нямаме „официални“ приятелства с ултрас групи, но имаме много ултрас приятели от различни отбори. В Италия имаме другари от Дженоа, Перуджа, Юве, Емполи и Козенца; в Европа Санкт Паули, Селтик и Марсилия; докато в целия свят имаме приятелства с Палмейрас, Гремио, Коринтианс, СД ФАС – Hinchada Del Rojo.

Неотдавна доминиращите крайнодесни групи на Лацио поискаха жените да стоят настрана от „свещеното пространство“ на Северната трибуна. Имаше ли реакции срещу това сексистко отношение?

Те публикуваха сексистка листовка, в която се искаше жените да не идват на първите 10 реда (предполагаеми за хардкор ултрасите), а не за цялата Северна трибуна. Най-добрият отговор беше даден от хилядите жени, които подкрепят Лацио, които с протестите си принудиха групата да се извини.

Вашата група или отделни членове сътрудничат ли си с политически организации и социални движения?

Ние сме по-ангажирани със социалните движения, отколкото с политическите партии. В Рим има много антагонистични реалности и нашата инициатива е движение с автономни и независими клетки в много от тях. В LAF няма само една мисъл, нито политическа идеология. Има анархисти, комунисти, социалисти, либерали: всеки е активен в личния си живот, хора, обединени от антифашизма и страстта към Лацио.

лацио4

Снимка на лявата Commandos Aquile S.Basilio Talenti (C.A.S.T.)

Можете ли да ни дадете кратък преглед на крайнодясното влияние в италианския футбол днес?

Ситуацията е тревожна. От 70-те години италианските неофашистки партии са съсредоточили усилията си за вербуване на футболните стадиони. Това е политическа стратегия, която продължава вече 40 години. Те втълпяват на младите хора, които ходят на стадиона, да подкрепят своя отбор, партийната линия, расистки, нетолерантни ценности. Момчетата, които нямат адекватни културни основи да се защитават, са впечатлени от тези ценности. В Италия днес ултрас светът е почти напълно хегемонизиран. Днес фашистите са по-организирани, защото се финансират от неофашистки партии, които правят бизнес с организираната престъпност.

Какво мислите за потенциала на футбола за социална промяна? Защо има такава борба за контрол над стадионите от ляво и от дясно?

Тя може да подобри нещата, но за съжаление може да ги влоши. Стадионите предават ценности. Днес виждаме националистическа тенденция по трибуните в много европейски страни. В продължение на години фашистките и неонацистките партии и движения се стремят да окупират тези пространства, като издигат пропагандата си и правят политически прозелитизъм. Те се опитват да променят ценностите, които спортът трябва да търси – братството, равенството и уважението се заменят с нетърпимост и национализъм, – за да могат младите да придадат субективен характер на своите неофашистки, расистки, хомофобски позиции.

Заключителни думи?

Ситуацията е толкова тежка, че трябва да правим това, което правим!

лацио5

Знаме на десните Irriducibili, взето от LAF

лацио6

Стикери на LAF на Северната трибуна

лацио7

Шалове и тениски на LAF

лацио8

Неотдавнашните близки отношения с Уест Хем Юнайтед предизвикаха много недоволство сред крайнодесните привърженици на Лацио заради мултиетническия характер на ултрасите на английския тим (като скандалния ултрас лидер на Уест Хям Юнайтед Кас Пенант – на снимката)

Въпроси: Явор Тарински

Реклами
Публикувано в Без категория | С етикет , , | Вашият коментар

Interview with Antifascist Fans of Lazio

Calcio: flash mob al Colosseo, tifosi Lazio contro razzismo

Demonstration by members of LAF in front of the Coliseum in Rome (March 2016)

When most people hear about SS Lazio they immediately think of neo-nazis and fascists. But then there is your group – Laziale e Antifascista (LAF). Tell us few words about your group and its activity?

The group was born to destroy the stereotype that all Lazio supporters are fascists. This stereotype is a powerful propaganda tool for Roman neo-fascist groups to indoctrinate younger boys with racist and fascist ideals. They use the curve of Lazio to promote their values, to do political proselytism and business. The values of S.S. Lazio, those demonstrated with facts in history, are the opposite. For a few hundred fascists, especially thanks to the mainstream media, there have been constructed this stereotype that discredits Lazio and continues to feed the ranks of fascists, not just at the stadium, but in society.

All activities we do are meant to destroy this stereotype, to make it clear that Laziale does not mean fascist in Rome, in Italy and around the world. The number of LAF membership, in various capacities and independently, is constantly increasing. In Italy there are a hundred, mostly in Rome but also scattered throughout the country, and another hundred around the world.

лацио1

Posters of LAF in support of foreign Lazio players. On the left & middle: Ogenyi Onazi (Nigeria) / On the right: Miroslav Klose (Germany)

The club has been heavily stigmatized by far-right imagery. But was that always the case?

It is so since 1987 with the advent of the Irriducibili who have conquered the curve with the help of criminal organizations. Before them, Lazio’s supporters were apolitical; there were right-wing groups, left-wing groups, mixed groups.

Lazio was founded upon egalitarian, solidarity and social values; if you studied the history of Lazio would understand that it is the opposite of a vision for a fascist life. Lazio was created in 1900 by nine Roman boys who decided to found a society of equals. This was decades before the birth of fascism. Now the misinformation makes people around the world believe that Lazio was the team of fascism when in reality Lazio was the only Roman team to oppose the attempts of the Fascist regime in 1927 to fuse all local teams into AS Roma. During World War II Jews and partisans have been hosted and hidden in the club’s structures. The colors chosen were those of Greece to symbolize and honor the Olympic Spirit: sports practice as a means of unifying of peoples. They chose the eagle as a coat of arms because it is a Roman symbol.

The largest fan group in the history of Lazio was the Eagles Supporters. They were a “mixed”, apolitical group. They dissolved when the Roman fascist parties and the criminal organizations decided to support the Irreducible to conquer the curve.

In the 70s in Rome there were the so called “Years of Lead” – a period of social and political turmoil in Italy that lasted from the late 1960s until the early 1980s, marked by a wave of both left-wing and right-wing political violence. In Stadio Olimpico there were fascist groups like the Viking, but also communist groups like Tupamaros and Commandos Aquile S.Basilio Talenti (C.A.S.T.). C.A.S.T., from the Roman districts San Basilio and Talenti, was actually the first group in Curva Nord. Others, like the anarchist Gruppo Rock existed until the early 90s. However no one had hegemony except of the Eagles who gathered many groups together.

лацио2

Eagles Supporters

How is your group being accepted inside and outside the stadium?

People’s feedback has been very positive, filled with enthusiasm. We have the support of many fans from Italy to South America who understand the value of the work we are doing. Anyone who believes in a world free from prejudice and discrimination should support us beyond the football faith.

Are there other antifascist and/or non-racist groups related to Lazio today?

Inside the stadium there is not a unitary group but many groups scattered in various sectors that to date do not expose their own banners. But in the city of Rome there are thousands of anti-fascist Laziali, and our goal is to help them unite and get organized.

лацио3

Gruppo Rock was one of the anti-authoritarian subgroups of the Eagles Supporters

Do you have relations with antifascist supporters of other teams from Italy and abroad?

We are not being an ultras group so we do not have “official” friendships with ultras groups, but we have many ultras friends from various teams. In Italy we have comrades from Genoa, Perugia, Juve, Empoli and Cosenza; in Europe there are St Pauli, Celtic and Marseille; while around the world we have friendships with Palmeiras, Gremio, Corinthias, CD FAS – Hinchada Del Rojo.

Recently the dominant far-right supporter groups of Lazio demanded women to stay away from the ‘sacred space’ of Curva Nord. Were there reactions against this sexist attitude?

They issued a sexist leaflet that asked to not bring women to the first 10 rows (supposedly reserved for the hardcore ultras), not in the whole Curva. The best answer was given by the thousands of women that support Lazio who, with their protests, forced the group to apologize.

Is your group or individual members collaborating with any political organizations and social movements?

We are more involved with social movements than with political parties. In Rome there are many antagonistic realities, and our initiative being a movement with autonomous and independent cells is present in many of them. There is no single thought in the LAF, nor a political ideology. There are anarchists, communists, socialists, liberals: each active in their own private life, people united by anti-fascism and passion for Lazio.

лацио4

Photo of the left-wing Commandos Aquile S.Basilio Talenti (C.A.S.T.)

Can you give us a brief overview of the far-right influence in Italian football today?

The situation is alarming. Since the 70s the Italian neo-fascist parties have focused their recruitment efforts on the football stadiums. It is a political strategy that has been going on for the last 40 years. They indoctrinate young people who go to the stadium only to support their team with party-line, racist, intolerant values. Boys who do not have adequate cultural bases to defend themselves are being attracted by these values. In Italy today the ultras world has been almost totally hegemonized. Nowadays the fascists are more organized, because they are financed by neo-fascist parties that do business with organized crime.

What do you think is the potential of football for social change? Why there is such struggle for control over stadiums by both the left and the right?

It can improve things, but unfortunately can also make them worse. The stadiums convey values. Nowadays we see a nationalist drift in the curves of many European countries. For years, fascist and neo-Nazi parties and movements have been striving to occupy these spaces, throwing up their propaganda and making political proselytism. They try to change the values that sport should seek – brotherhood, equality and respect are replaced with intolerance and nationalism– in order the youth to internalize their neo-fascist, racist, homophobic positions.

Concluding words?

The situation is so hard that we have to do what we do!

лацио5

Flag of the far-right Irriducibili taken by LAF

лацио6

LAF stickers inside Curva Nord

лацио7

LAF scarves and t-shirts

лацио8

The recent close relationship with West Ham United has provoked much resentment among the far-right supporters of S.S. Lazio, because of the multiethnic character of the English team’s ultras (such as the infamous dark-skinned WHU ultras leader Cass Pennant-on the photo)

Questions: Yavor Tarinski

Публикувано в Без категория | С етикет | Вашият коментар

Дербито на Тичино

По-рано писахме кратък текст за швейцарския хокеен клуб Амбри-Пиота, а сега искаме да ви разкажем по-подробно не само за него, но и за неговия непримирим съперник в дербито – хокееният клуб Лугано. Тези два отбора са разположени в италианскоговорящия регион на Швейцария – Тичино. И ако Лугано е клуб от богат град, столица на региона и един от финансовите центрове на страната, то Амбри е клуб от малкото едноименно село, където живеят около хиляда души. Това противопоставяне започва през 1980-те години, когато Амбри-Пиота влиза във висшата лига на Швейцария по хокей, въпреки че от тези времена клубът не заема високи позиции за разлика от Лугано, който е един от грандовете. „Домът на мръсните капиталисти“ – така нарича Лугано вратарят на Амбри-Пиота в периода 2005-2012 г. Томас Баумле, обяснявайки своята неприязън към съперника. Тези думи подчертават отлично целият политически и социален аспект на дербито на Тичино.

Фенските движения на тези клубове се появяват в началото на 1980-те години и напълно естествено, че черпят вдъхновение от италианските тифози. Това се проявява не само в ярките форми на визуалната и вокална подкрепа, но и в политизираността на трибуните, което е особеност на италианската сцена. Амбри-Пиота, който е беден клуб, веднага привлича към себе си голям брой хора с леви възгледи. Още през 1980-те години на „Curva Sud“, фенската трибуна на домакинския стадион „Писта ла Валаския“, се появяват червени знамена, знаци с анархия и портрети с Че Гевара. Основна сила на фенското движение е организираната през 1988 г. ултрас група „Gioventù Biancoblu“, която действа активно и в наши дни. На домакинските мачове в горната част на „Curva Sud“ винаги е опънато тяхно знаме с изображение на индианеца Джеронимо – доста популярен символ сред италианските леви ултраси. Ярката подкрепа на отбора и радикалната политическа позиция привличат към Амбри много хора и в наше време отборът има повече от 40 фен клуба в цяла Европа. Може да се каже, че за европейския хокей Амбри-Пиота е същият ляв символ, както немският Санкт Паули за футбола, но трябва да се отбележи, че на „Curva Sud“ присъстват и немногобройни опозиционни групи, встъпващи за деполитизация на трибуните на „Писта ла Валаския“.

Политическите предпочитания на феновете на Амбри-Пиота добавят особено ожесточение на дербито, защото сред феновете на Лугано има доста привърженици с десни идеи. През 1980-те години фенското движение на Лугано също се оформя съгласно италианската ултрас сцена, а през 1985 г. е основана бригадата „Ragazzi della Nord“, която е една от най-старите ултрас групи в швейцарската ултрас сцена. „Curva Nord“, фенската трибуна на Лугано, през 1990-те години не само увеличава активните привърженици, но и се радикализира силно по отношение на десните. Това довежда до постоянни прояви на хулиганизъм на стадиона и около него. Апогей са безредиците през 2001 г. на финала срещу ЦСК Лионс. Лугано изпуска златото на шампионата и разярените фенове организират масов бой със своите съперници и полицията не само по трибуните, но и на леда. Тези безредици са най-големите в историята на швейцарския хокей, които водят до последващите големи ограничения от страна на властите и временен спад на местното фенско движение. В наше време на „Curva Nord“ нещата са нормални, феновете вече не са толкова радикални, но най-голямата групировка „Ragazzi della Nord“ все още има в състава си десни активисти. В същото време трябва да се посочи, че на трибуната има и известен брой анархисти, влизащи в групировката „Fossa“.

Дербито на Тичино поради множеството различни фактори е едно то най-ярките събития не само в швейцарския хокей, но и в европейския. Въпреки противодействието от страна на клубовете и полицията тези мачове продължават да се провеждат с невиждано нажежаване – ярки изпълнения на всеки мач, запълнени сектори, пиро и проблеми по трибуните и в града. В прикачените видеа се виждат няколко примери на отлични хореографии от двете страни, гостуваща атмосфера от феновете на Амбри и отлично изпълнение на химна „La Montanara“ след победата.

Източник: vk.com/tribunearmystyle

Публикувано в Без категория | С етикет , , , , | Вашият коментар

Четири години без Джими и без следа от справедливост

jimmy vive

Сега се навършва четвъртата годишнина от един от най-тъжните моменти във фенството. Днес, 30 ноември 2018 г., се навършват четири години от смъртта на „Джими“. Франсиско Хавиер Ромеро беше привърженик на Депортиво Ла Коруня, член на Riazor Blues, който беше убит по време на сблъсъците между ултрасите на галисийския отбор и Атлетико Мадрид в часовете преди мача, който трябваше да се играе по-късно същия ден на „Висенте Калдерон“. Справедливостта все още не е възтържествувала и няма виновен за убийството му.

Една от последните новини по „делото Джими“ е, че длъжностното лице в съдилище номер 20 в Мадрид е постановило, че от 102 души, които са разследвани за участие в боя между ултрасите на Атлетико Мадрид и Депортиво през 2014 г., в който загива Франсиско Хавиер Ромеро „Джими“, само 10 ще бъдат обработени. За останалите 92 делото ще бъде архивирано.

Всъщност това лято процесът, в който се разследва убийството на Джими, беше отложен, тъй като според магистрата не е възможно да се открият престъпни доказателства сред представените такива: показания на свидетел, според който те не са достоверни, и видео, което не е прието в съда поради ниската му разделителна способност, която предотвратява физиономическото изследване за идентифициране на убийците.

Казано накратко, четири години след смъртта му все още няма виновен и никаква справедливост за Джими. Въпреки всичко, в Ла Коруня никой не го е забравил. Този петък, 30 ноември, имаше събиране на “Плаза де Португал“ в 20:30 часа.

Както казват Riazor Blues: „Независимо какво се случи, той винаги ще остане в нашата памет.“

JIMMY VIVE!

Публикувано в Без категория | С етикет , , | Вашият коментар

Бой между Bukaneros и Boixos Nois във Валекас

Сериозни сблъсъци са възникнали преди мача от Ла Лига Сантандер в събота вечерта между Райо Валекано и Барселона до „Естадио де Валекас“. Групи фенове на двата отбора, вероятно формирани от членове на групите Bukaneros и Boixos Nois, са организирали бой на улица „Паясо Фофо“, където се намира входът на стадиона.

След сблъсъците полицията е задържала около 100 фенове на Барселона на улица „Сиере де Онкала“ до „Авенида де ла Албуфера“ в близост до стадиона.

Най-малко двама привърженици на Барселона са сериозно ранени.

Шест полицейски вана са отцепили улицата и две линейки са пристигнали бързо на мястото.

Публикувано в Без категория | С етикет , , , , | Вашият коментар

Друг поглед върху спорта: Palestre Popolari в Италия, интервю с треньори от червените спортни зали на CoNaSP

training palermoИнтервю с двама треньори от Национална координация на народния спорт (CoNaSP), мрежа от спортни зали, ръководени колективно от антифашистите в Италия, идеите и историята зад тях и някои мисли за тези, които може би си мислят да започнат свое собствено подобно начинание.

Джулио: треньор и организатор от Palestra Popolare Valerio Verbano (Туфело, Рим)

Разкажи ни малко за историята на спортната зала.

Спортната зала беше скуотирана през 2005 г. Когато влязохме в сградата, тя беше в ужасно състояние. Веднага осъзнахме, че за да бъде функционална, трябват много средства. Все още нямаше съгласие между хората дали да се превърне в спортна зала, театър или обикновен социален център. Не успяхме да постигнем консенсус, а сградата беше в такова лошо състояние (липсваха части от тавана и стената и т.н.), така че идеята почти се изпари. Имаше няколко месеца закъснение и в този период собствениците заключиха сградата и си я върнаха. Окупацията обаче започна дискусия сред местните жители и други другари с цел желанието да се създаде пространство за събирания, което не е типичният социален център. Дискусията продължи дълго след окупацията.

Решихме да организираме поредица от дейности, за да финансираме проекта (вечери, концерти, дебати… такива работи) – да съберем средства, за да разберем дали можем да създадем начален бюджет, с който бихме могли да работим и подобрим сградата. Така през 2007 г. отново окупирахме пространството. Много реалности не съществуваха повече, бяхме създали вече сдружението на Валерио Вербано ONLUS (не за печалба), което се занимаваше с много пари. Махнахме ключалките и влязохме отново в сградата. Започна работа, която продължи 13 месеца. (Влязохме в сградата през септември 2007 г. и официално я отворихме през октомври 2008 г.). В процеса взехме банков заем, а един от другарите ни дори ипотекира къщата на баба си! Тя живееше в квартала, била е партизанка, беше наистина ангажирана и искаше да види работещ проекта за спортната зала. Особено поради факта, че в квартала има много млади хора, много наркотици и пристрастяване, много престъпления, а създаването на спортната зала (здравословно пространство), което би отдръпнало младежите от улиците, привлече много жители на квартала. Това беше от съществено значение.

И така започнахме това предизвикателство. Много от нас вече имаха опит, като например аз бях треньор в друга Palestra Popolare три години. Другите треньори или дойдоха от същата среда, или тренираха в „традиционните“ спортни зали. Така че повече или по-малко имахме добра база, от която да започнем. От тук нататък започнахме това пътуване, основно фокусирано върху бойните спортове, но главно защото повечето от нас дойдоха от тези дисциплини. Първата година в спортната зала беше почти прекалено добра. Имахме огромна реакция от хората в квартала, други хора чуха за спортната зала и дойдоха от другаде. Това ни окуражи, бяхме млади и вярвахме, че вече сме направили голяма част от работата, така че се отпуснахме малко. През втората година рискувахме много. Осъзнахме, че искаме сериозно да продължим идеята за народния спорт (да се състезаваме на регионално и национално ниво, да привлечем младите хора да се състезават). Така че решихме, че имаме нужда от човек, който би посветил цялото си време на управлението на спортната зала. Започнахме счетоводен процес, за да оценим нашите финанси и да разберем ясно дали можем да финансираме това. Човекът нямаше да получава пълна заплата, а определени пари, защото ако си тук всеки ден от сутрин до вечер няма да можеш да излезеш и да спечелиш повече от 200 евро. Така че, да, оправихме нещата и оттам нататък имахме показателен растеж. Този октомври ще отпразнуваме 10 години. Превърнахме се в основно място не само в Италия, но и в други части на Европа.

palestra

Palestra Popolare Valerio Verbano, Туфело, Рим

Защо бяхте толкова успешни според теб?

Мисля, че бяхме толкова успешни, защото успяхме да разчупим механизма, с който Palestra Popolare се идентифицираше като място, където тренират активисти. За нас не е точно така, винаги сме мислели, че народният спорт трябва просто да бъде народен. Днес спортът е напълно отнет от хората от работническата класа. Няма същата достъпност, както преди. Досега сте имали достъп до „Dopo Lavoro Ferroviario“ (социални и културни сдружения след работа), където хората можеха да плащат малко пари и да тренират. Днес спортът се е превърнал в стока по най-лошия начин. Наричам спортните зали (по шеговит начин) търговски центрове на спорта. Трябват ти банкова сметка, IBAN, харчиш по 100 евро на месец… което човек от работническата класа не може да си позволи. Така че нашата логика беше с термина „popolare“ да върнем на хората онова, което им беше отнето. И в този случай имаме предвид спорта.

Сега как да ви го върна? Трябва да го върна по начин, който позволява на човек да тренира по най-добрия възможен начин на цена според работническата класа. Тук заплащаме 30 евро на месец и осигуряваме квалифицирани инструктори, лични треньори, лекари, физиотерапевти и диетолози. Имате екип от хора, които ви следват и ви карат да се състезавате както на регионално, така и на национално ниво (за желаещите), и на аматьорско ниво за тези, които искат. Имаме серия от курсове както на състезателно, така и на аматьорско ниво.

Част сте от мрежа. Разкажи ни за нея.

Да! Мрежата CoNaSP: Coordinamento Nazionale Dello Sport Popolare (превежда се като: Национална координация на народния спорт). Появи се през 2014 г. от поредици от национални реалности. За съжаление често, когато създаваш тези проекти между онези, които искат да водят и тези, които искат да прокарат собствената си политическа линия… не успяхме да включим всички спортни зали. Разбрахме, че за съжаление много народни спортни зали правят само политическа логика и това не може да работи за нас. Не мога да си помисля да попитам някой, който влиза през вратата, дали е другар, дали има членство в групата. Ясно е, че активист от дясното крило никога няма да влезе в palestra popolare. Но да, това създаде разцепление, защото някои казват, че народните спортни зали трябва да бъдат за антифашистките активисти. Рalestra popolare сама по себе си има антифашистки ценности. Няма нужда да пиша, че сме антифашистка спортна зала, наричаме се Palestra Popolare Valerio Verbano (кръстена на 19-годишен антифашист, който беше убит в дома си от фашистите). Така че същността на спортната зала е ясна. Във всеки случай този дебат намали броя на спортните зали, които се придържат към CoNaSP. Много от тези други спортни зали не са на високо ниво, където могат да се интегрират правилно в мрежата, но за нас това е срам, защото може да е реална възможност. Накрая никой от нас не искаше да се обедини за това как и защо.

Имаме 9 спортни зали в Италия и създадохме тази мрежа, за да сме сигурни, че можем да осигурим растеж както в организацията, така и в обучението. А от създаването на мрежата сме свидетели на показателен растеж както за треньорите, така и за спортистите. Основно CoNaSP е мрежа, която позволява на треньорите, спортистите и участниците като цяло да споделят умения чрез представяния, семинари и срещи. Но спортът е в центъра на дискусията и е основният възел на дискусията. Ясно е, че политическият дискурс е свързан (защото всички ние идваме от тези реалности), но е по-скоро като политика в контекста на спорта. Например, как да се борим с мафиотските механизми на федерациите, как да преодоляваме сексизма и расизма в областта на спорта и т.н.

туфело

„Добре дошли в Туфело: свободен и бунтовнически квартал“ (Графити на входа на Туфело)

Как засягате неравенствата?

Бойните спортове винаги са имали табу, напр. „Тя е жена и е боксьор?“. Мисля, че най-добрият отговор е даден от самата жена. Тренирал съм толкова много жени, които могат напълно да поразят мъж. Това е така, защото тези, които практикуват бойни спортове, са тези, които вярват в тази дисциплина. Очевидно на официално ниво, ако организаторът на срещата вместо да гледа представянето на боеца гледа в нейния задник се намесвам и обаждам на отговорния човек. Обявяването на тези неща публично помага да се наруши това системно поведение. В спортната зала този проблем не възниква.

Каква е връзката между антифашизма и спортната зала?

Връзката се подразбира в името на спортната зала. Посветихме тази спортна зала на Валерио Вербано, другар от Autonomia Operaia. Той избра конкретен път. Реши да разследва (чрез фотографски и писмени досиета) връзката между държавата, десните екстремистки групи и мафиотските организации и ги публикува с имена и информация. Той избра този тип действие, който му струва живота, когато беше застрелян в дома си от фашистите пред лицето на своите родители. Така че посвещаването на тази спортна зала на паметта му е емблематично за антифашизма.

В спортната зала моят начин да практикувам антифашизма е да се уверя, че децата и младежите растат с ценностите на равенството и антирасизма; да растат със съзнанието на нашите истории без да им се втълпяват. Не идвам при теб, за да ти кажа „ти трябва да бъдеш х или у“, а те подтиквам да стигнеш до собствени заключения. Моят антифашизъм произвежда култура и в историческо време, когато статистиката ни казва, че 47% от италианците са функционално неграмотни. Така че поставянето на младите хора в състояние да разберат редица неща е наистина важно.

Разбира се, извън спортната зала моят антифашизъм приема друга форма.

Casa Pound разви свои собствени спортни зали по муай тай. Можеш ли да ни разкажеш нещо за тях?

Да: Il Circuito – Circolo Combattenti Casa Pound. Това е верига, която е успоредна на Palestre Popolari. За съжаление всички тези красиви думи, които са използвали, вероятно са ги откраднали от собствения ни речник, очевидно доказано, че просто пикаят срещу вятъра. Всеки път, когато имаше нападения в Италия, където са замесени хора от Casa Pound, всички те са свързани с Circuito. Най-скорошният случай (само да цитирам един) е, когато другарите ни от Squadra di Calcio Ardita (Сан Паоло) бяха нападнати. Бяха арестувани 9 души и всички те бяха членове на Circuito Casa Pound във Витербо.

Il Circuito Circolo Combattenti Casa Pound има своя собствена мрежа. Те се състезават на национално ниво, но не се гледа на тях с добро око и често се случва да бъдат помолени да напуснат. Това се случи наскоро във верига, организирана от организация за насърчаване на спорта. Бяха помолени да напуснат, след като изпълниха римски поздрав след среща. Съдията ги помоли да си тръгнат и ги нарече луди. На институционално ниво не се гледа добре на тях.

Всъщност те често работят в затворени вериги, където основно се бият по между си и просто се размазват един друг и това е всичко. Това е система, която не обичаме да приемаме. Да, ако имаме турнир, където различни palestre popolari се събират за ден и се състезават и споделят умения, ок. Но що се отнася до антифашизма, когато се състезавам, аз се боря срещу фашист и там трябва да покажа на какво съм способен. Защото мога да гарантирам, че ако вляза на ринга с тениска на Palestra Popolare Valerio Verbano (или някоя друга спортна зала palestra popolare) и се изправиш пред лицето на десен активист, то неговият инстинкт е да те смаже от бой. Така че или ще го биеш, или си прецакан.

Луиджи: треньор и организатор от Palestra Popolare Palermo (Сицилия)

Разкажи ни за Palestra Popolare Palermo.

Palestra Popolare Palermo се появи като „Associazion Sportiva“ през 2013 г. Това е сдружение, което оперира в официалните вериги най-вече в три дисциплини: бокс, муай тай и силов трибой. Това е кулминацията на едно пътуване, започнало през 2003 г. То започна в социален център (Centro Sociale ExKarcere). Все още има спортна зала в окупираното пространство. Тя се появи от нуждата на колектива да организира пространство, където да се практикува спорт отвъд логиката на пазара. В пространството няма дискриминация на расова, полова и класова основа.

Този проект е привлекателен за всякакви различни хора в града. Така че по принцип не само за другарите, не само за тези, които са политизирани, особено в пролетарските части на града. Ние си поставяме въпроса как да интегрираме различни групи от хора без да бъдем реалност, която предлага по-малко от останалите реалности. Хората започнаха да тренират в спортната зала, но скоро искаха да направят качествен скок към състезателното ниво и ние не успяхме да осигурим това (дори на организационно ниво изоставахме от официалните вериги в спорта).

Важният въпрос беше следният: да не се отказваме от каквито и да било аспекти на нашия проект (да бъдем антифашисти, антирасисти, антисексисти, антикапиталисти), докато в същото време сме в състояние да влезем в официалните вериги на спорта. Дори и защото именно в тези пространства (извън социалния център) хората, които не са политизирани, спортуват. Така че създадохме ASD: Associazione Sportiva Dilettantistica (Аматьорска спортна асоциация). В рамките на устава на ASD ясно заявяваме нашата политика и какво означава спортът за нас (народен поглед върху спорта). Така че, да, започнахме това пътуване и постигнахме отлични резултати още от самото начало. Първоначално в бокса, но впоследствие и в други дисциплини, напр. муай тай и силов трибой. Имаме няколко полу-професионални боксьори, докато през май 2018 г. нашият боксьор Джанлука Бентивеня ще се състезава за Националния колан в супер лека категория. Нашата Вердиана Минео също така се класира на първо място в регионалното първенство по силов трибой в нейната категория и всеобщо. Това е нашата динамика.

Така че ние сме ASD и като проект се придържаме към CoNaSP, за който съм сигурен, че Джулио ви е разказал. В CoNaSP се опитваме да продължим паралелността между включването на хора в нашия политически проект, като същевременно осигуряваме качество на спорта, което е отлично и не по-малко от това, което можете да намерите в друга спортна зала.

Смятаме, че за да се прави спорт по народен начин трябва да бъде добавена стойност, а не нещо, което да замества качеството на спорта, който се преподава и практикува.

palestra palermoИмаш ли някакви съвети към новопоявяващите се червени спортни зали?

Важното за всички пространства, които имат за цел да предадат политическо послание, е да не се изключват от останалата част от общността, да не се отлъчват. За да предадат тези послания (а не просто да пропагандират на „избраните“), тези пространства трябва да бъдат отворени за града. И ако градът не може да стигне до тези пространства, именно тези пространства трябва да отиват там, където са хората.

Така например в Палермо наскоро започнахме проект, където отидохме в колежа и създадохме класове по бокс в спортната зала. Защото не идентичността на пространството характеризира посланието, а посланието е това, което характеризира идентичността на пространството. Уроците, които преподаваме, имат политическо въздействие, което се характеризира с нас, които ръководим курса.

Често съществува риск (а в Италия някои спортни зали вървят в тази посока) от създаването на пространство само за „елитите“, само за тези, които вече са активисти. Но ако вече си активист, то значи, че вече си в правилната посока и изглежда малко безполезно. Ако си активист, то става въпрос за трениране и формиране, което може да има своето място, но е малко излишно да се популяризира. Всъщност най-добре е да не се популяризира изобщо.

Важното е да разграничим двете неща. За нас всичко, което е политическо, е отворено, а не затворено.

palermo tournament

Турнир в Palestra Popolare Palermo

Каква е антифашистката атмосфера в Палермо в момента?

Скуадизмът работи, само ако изкара хиляди хора на улицата, както направихме в Палермо. Трябва скуадизъм и организиране на общността, ако едното изключи другото, то е частично.

Силата без масово движение не позволява на другите да се включат. Тогава антифашизмът започва да изглежда като нещо, което се извършва само от активисти и поради това изключва много хора, които не могат да се ангажират или не знаят как да се включат. Така че скуадизмът трябва да бъде последван или придружен от големи народни движения, към които всички могат да се присъединят. Например, демонстрацията с тиксото. Следователно изграждането на народна сплотеност и антифашистко участие.

За повече информация за Palestra Popolare Vlerio Verbano моля посетете (и дайте харесване): https://www.facebook.com/ppvv2008/

За Pelastra Popolare Palermo: https://www.facebook.com/palestrapopolarepa/

Материал на Brighton Anti-Fascists

Публикувано в Без категория | С етикет , | Вашият коментар

Brigada 71 (Ню Йорк Космос)

ню йорк космосBrigada 71 е група от организирани антифашистки привърженици на Ню Йорк Космос, които са част от големия фенски колектив “5 Points” на клуба. Групата е създадена през 2016 г., за да даде официална трибуна на антирасисткото организиране, което се случва под знамето на Космос от 2007 г. След организирането на анти-Тръмп митинга през март 2016 г., който привлича хиляди нюйоркчани да протестират, групата поддържа постоянно присъствие във фенския сектор, като същевременно запазва ангажимента си към инициативите в Бруклин и целия град. Тези инициативи включват набиране на средства за приюти за бездомни, семейства на мигранти и ЛГБТК центрове, опъване на транспаранти в солидарност с националните и световните антифашистки движения, както и работа с намиращите се в Ню Йорк ултраси на световните клубове с цел изграждането на местна мрежа от фенове съмишленици във фенската сцена на Ню Йорк Космос.
Brigada 71 съществува, за да създава, насърчава и поддържа духа на приобщаване, консенсус и антирасизъм в рамките на фенската сцена на Ню Йорк Космос. Групата е добре свързана и споделя членството с множеството намиращи се в Ню Йорк леви и антифашистки групи, пънк сцената в Ню Йорк и организации с нестопанска цел.

Футбол за всички в Ню Йорк!

Източник: Rebel Ultras

Публикувано в Без категория | С етикет , , | Вашият коментар